Ogólnokształcące Liceum Lotnicze
Informacje dla rodziców

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE
rok szkolny 2017/2018 semestr II

 

[Kliknij w obrazek, aby powiększyć plan zajęć pozalekcyjnych]

 MATURA 2018

 

Drodzy Rodzice tegorocznych Maturzystów!
Informujemy Państwa, że wszystkie informacje o egzaminie maturalnym w roku 2018
(wraz z aktualizacjami) można znaleźć na stronie
Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie pod adresem internetowym:

http://www.oke.krakow.pl
 
oraz na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej:

https://www.cke.edu.pl

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 
Najważniejsze informacje dla Rodziców:
 

•    „Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego obowiązująca w roku szkolnym 2017/2018” to dokument w formacie PDF, w którym opisano wszystkie procedury dotyczące egzaminów maturalnych w 2018 r. Poniżej odwołujemy się do niego pod nazwą „Informacja o sposobie organizacji (…)”. Dokument dostępny jest pod linkiem (proszę kliknąć):

INFORMACJA O SPOSOBIE ORGANIZACJI (...)

•    Przedmioty, które są zdawane jako obowiązkowe i dodatkowe, wymieniono w „Informacjach o sposobie organizacji (…)” w sekcji 2.1. (str. 9).


•    Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego znajduje się w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, dostępnym pod linkiem (proszę kliknąć) – strony 3-6:

 
KOMUNIKAT O HARMONOGRAMIE EGZAMINÓW MATURALNYCH
 
•    Warunki przystąpienia do egzaminu maturalnego w innych niż główny terminach wyszczególnione są w „Informacjach o sposobie organizacji (…)”: termin dodatkowy – sekcja 3.7. (str. 20) lub poprawkowy – sekcja 3.8. (str. 21).


•    Rodzaj dokumentów, miejsca i terminów składania tych dokumentów, przede wszystkim deklaracji i dokumentów uprawniających do dostosowania warunków i form egzaminu maturalnego do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających opisane są w „Informacjach o sposobie organizacji (…)” w odpowiednich sekcjach (według spisu treści).


•    Terminy obowiązujące uczniów klas maturalnych dostępne są pod linkiem (proszę kliknąć):

TERMINY DLA UCZNIÓW KLAS MATURALNYCH 2018

Terminy dla zdających, którzy zamierzają w roku szkolnym 2016/2017 przystąpić do matury po raz pierwszy lub po raz kolejny:

TERMINY DLA ZDAJĄCYCH MATURĘ 2018

•    Opłaty za egzamin maturalny – informacje zawarte są w „Informacjach o sposobie organizacji (…)” w sekcji 20 (str. 97).


•    Przyczyny unieważniania egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w części ustnej lub pisemnej przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz przez dyrektora OKE lub dyrektora CKE, opisane są w „Informacjach o sposobie organizacji (…)”: pkt 12.4.1. (str. 64) oraz pkt 15.1.3. (str. 73).


•    Możliwości wglądu do pracy egzaminacyjnej omówiono w „Informacjach o sposobie organizacji (…)” – pkt 15.5. (str. 78).


•    Odpowiednie formularze dotyczące załatwiania wszelkich spraw związanych z egzaminami maturalnymi można znaleźć na stronie internetowej CKE i OKE w Krakowie – np. pliki edytowalne w wersji WORD/docx można pobrać stąd (proszę kliknąć) – dział „Organizacja”:

ZAŁĄCZNIKI - FORMULARZE DO MATURY 2018
 

 
Wszystkie najważniejsze informacje w skróconej wersji
zawarliśmy w prezentacji PowerPoint
 
[Aby przejść do prezentacji – kliknij w zdjęcie poniżej]
 

 Dęblin, 27 września 2017 r.
 
Informacja o ustalonych przez dyrektora szkoły
dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
   

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dn. 5 października 2010 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. 2010 nr 186 poz. 1245), dyrektor szkoły informuje nauczycieli, wychowawców i uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych w roku szkolnym 2017/2018 dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

­    30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)
­    2 maja 2018 r. (środa)
­    4 maja 2018 r. (piątek)
­    7 maja 2018 r. (poniedziałek)
­    8 maja 2018 r. (wtorek)
­    9 maja 2018 r. (środa)
 
Wybór ww. dni dodatkowo wolnych od zajęć jest racjonalną propozycją usprawniającą pracę szkoły. Wspomaga organizację pisemnych egzaminów maturalnych oraz uwzględnia specyficzną organizację pracy szkoły, umożliwiając młodzieży właściwe wykorzystanie czasu między dwoma dniami świąt państwowych lub innymi dniami, również wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

                                                                                                                            DYREKTOR OLL


 
Kalendarz roku szkolnego 2017/2018
  (Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)
 Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
  (Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)

REGULAMIN

FUNKCJONOWANIA DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO 
w Ogólnokształcącym Liceum Lotniczym 
im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury
w Dęblinie 

(Aby przejść dalej, kliknij w obrazek)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ministerstwo Obrony Narodowej
Katalog stron wojskowych